VAPORIZATION

 Hvap = {{HVAP:Decimal;0.00}}  {{HVAP2}}

Svap =  {{SVAP:Decimal;0.00}}  {{SVAP2}}

transformed data
   Boiling Point:                     {{BoilingPoint:Decimal;0.00}}